สธ.เมืองพัทยา จัดอบรม อสม. “ 10ข้อต้องรู้ พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภุณฑ์ยาสูบฯ” เพื่อบอกต่อคนใกล้ตัวได้ถูกต้อง

          ที่ห้องประชุมทัพพระยา  ศาลาว่าการเมองพัทยา (9 พฤศจิกายน 2561)  นางวิลัยวรรณ  ผู้เลื่องลือ   หัวหน้าฝ่ายป้องกันและควบคุมสารเสพติด  สวนควบคุมโรค  สำนักการสาธารณสุขเมืองพัทยา จัดอบรมให้ความรู้แก่อาสาสมัคร( อสม.) เมืองพัทยา  เรื่องพระราชบัญญัติ ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560  หลังจากที่พบว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวที่เหล่า อสม.ยังไม่ทราบ  และในบางครั้งก็ทำผิด พรบ.ยาสูบ พ.ศ.2560 แบบไม่รู้ตัว  จึงจัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเพื่อนำไปบอกต่อยังเพื่อนฝูง คนในครอบครัว ได้เข้าใจมากขึ้น

          สำหรับ 10 ข้อต้องรู้ใน พรบ.ควบคุมผลิตภัฑฺยาสูบ พ.ศ.2560  ซึ่งเป็น พรบ.ฉบับล่าสุด ประกอบไปด้วย 10 ข้อ  ประกอบไปด้วย 1  ห้ามขายผลิตภัณฑ์ยาสูบแก่บุคคลที่อายุตำกว่า 20 ปีบริบูรณ์  หากพบมีการแอบลักลอบขาย  มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน  ปรับไม่เกิน 30,000 บาท  หรือทั้งจำ ทั้งปรับ 2. ห้ามใช้ จ้าง วาน  ยินยอมให้บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี  ขาย/ ให้  ผลิตภัณฑ์ยาสูบ  3.ห้ามโฆษณา  ทำการสื่อสารการตลาด ผลิตภัณฑ์ยาสูบ พบมีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน  ปรับไม่เกิน 500,000 บาท หรือทั้งจำ ทั้งปรับ  4.ห้ามแบ่งบุหรี่ขาย  ปรับไม่เกิน 40,000 บาท 5.ห้ามผู้ขายปลีก  5.1 ขายโดยใช้เครื่องหมาย 5.2 ขายผ่านสื่ออิเล็กทรอนิค 5.3 ขายนอกสถานที่ๆได้มีการระบุไว้ 5.5 ขายโดยแสดงการลดราคา 5.6 ขายสินค้า / แจกแถถมให้ / แลกเปลี่ยนกับสินค้าอื่นๆ 5.7 ห้ามเร่ขาย 5.8 ห้ามให้เสนอสิทธิในการเข้าชมการแข่งขัน การแสดง การให้บริการ การชิงโชค การชิงรางวัล หรือสิทธิประโยชน์อื่นๆเป็นการตอบแทน  5.9 แสดงราคา ณจุดขายเป็นการจูงใจให้บริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบ  มีโทษต่างกันดังนี้ ข้อ 5.1-5.3  จำคุกไม่เกิน 3 เดือน ปรับไม่เกิน 30,000 บาท หรือทั้งจำ ทั้งปรับ  ข้อ5.4-5.6 และ 5.8 – 5.9  ปรับไม่เกิน 40,000 บาท  สวนข้อ 5.7  ปรับไม่เกิน 20,000 บาท  

          6.ห้ามผู้ขายปลีกแสดง ยินยอมให้แสดงผลิตภัณฑ์ยาสูบ ที่สถานที่ขายปลีก  โทษปรับไม่เกิน 40,000 บาท  7.ห้ามขายในสถานที่ วัด หรือศาสนสถาน, สถานที่บริการสาธารณสุข สถานพยาบาล ร้านขายยา สถานศึกษา สวนสนุกสวนสาธารณะ สวนสัตว์  ฝ่าฝืนโทษปรับไม่เกิน 40,000 บาท 8.ห้ามผู้ผลิต ผู้นำเข้า  อุปถัมภ์และสนับสนุนบุคคลหน่วยงานในลักษณะ  สร้างภาพลักษณ์ต่อผลิตภัณฑ์ยาสูบ , แทรกแซงนโยบายการควบคุมผลิตภัณฑ์ , โฆษณาผลิตภัณฑ์ และส่งเสริมการบริโภคยาสูบ  มีโทษ จำคุถกไม่เกิน 1 ปี  หรือปรับไม่เกินกึ่งหนึ่งของค่าใช้จ่าย  แต่ต้องไม่น้อยกว่า 1,500,000 บาท 9. ห้ามแจกจ่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบในลักษณะเป็นตัวอย่างเพื่อให้แพร่หลายจูงใจบริโภค  มีโทษปรับไม่เกิน 40,000 บาท โดยพบว่าในวันนี้ อสม.เมืองพัทยาต่างให้ความสนใจตอบข้อสักถามกันอย่างต่อเนื่อง

Follow Us