ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน รพ.ในเครือ BDMS ประชุมวิชาการสร้างความพร้อมบุคลากรในการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินอย่างมีประสิทธิภาพ

          ที่โรงแรม มิตบีช พัทยา (15 พ.ย.2561) ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลในเครือบริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการ จัดประชุมวิชาการ BDMS Eastern Trauma Network 18  โดยมีโรงพยาบาลในเครือ BDMS ภาคตะวันออก ได้แก่  โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา, โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง, โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี, โรงพยาบาลกรุงเทพตราด ,โรงพยาบาลศรีระยอง ,โรงพยาบาลสมิตติเวชศรีราชา , โรงพยาบาลสมิตติเวชชลบุรี และ โรงพยาบาลพญาไทศรีราชาร่วมกันประชุมวิชาการ ในหัวข้อ Trends in Management of Trauma care 2018 ครั้งที่ 1  เพื่อให้บุคลากรด้านการแพทย์ฉุกเฉิน มีความพร้อมในการดูแลผู้ประสบอุบัติเหตุและผู้ป่วยฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีแนวทางในการดูแลผู้ป่วยที่ทันสมัย ตามแนวทาง Advanced Trauma Life Support โดยมีนายแพทย์ก้องเกียรติ เกษเพ็ชร์ ประธานคณะผู้บริหารเครือโรงพยาบาลกรุงเทพภาคตะวันออก กล่าวเปิดงาน พร้อมกันนี้ยังมีการจัดการแสดงนวัตกรรมทางการแพทย์ที่ทันสมัยภายในงานด้วย

         สำหรับศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยาได้รับความไว้วางใจจากBDMS ยกระดับให้เป็นศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทาง ด้านอุบัติเหตุฉุกเฉิน เพื่อยกระดับการดูแลผู้ประสบอุบัติเหตุและผู้ป่วยฉุกเฉินให้ไดมาตรฐานที่สูงขึ้น รวมไปถึงการสร้างเครือข่ายศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน ระหว่างเครือข่ายโรงพยาบาลในภาคตะวันออกทั้ง 8 แห่ง  ซึ่งเป็นด่านแรกในการดูแลผู้ป่วย และมีส่วนสำคัญในการรักษาชีวิตผู้ป่วยให้รอดพ้นจากภาวะวิกฤต

Follow Us