วินจยย.มีเฮ คกก.จัดระเบียบรถฯ ไฟเขียวเตรียมเปิดลงทะเบียนเพิ่ม-จัดตั้งวินใหม่ดีเดย์ 1 ม.ค.62

          ชลบุรี(27พ.ย.2561) นายพิเชษฐ์ ธรรมโหร ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงอำเภอบางละมุง ในฐานะคณะกรรมการจัดระเบียบรถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะ กล่าวถึงเรื่องการจัดระเบียบ รถจักรยานยนต์สาธารณะในการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยอำเภอบางละมุงว่า ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำจังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2561 ให้คณะอนุกรรมการประจำท้องที่จัดระเบียบรถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะ รอบที่ 2 กลุ่มที่ตกค้าง และกลุ่มที่มีความประสงค์จะขอยื่นจดทะเบียนประกอบอาชีพขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างเพิ่มเติม และจัดตั้งวินใหม่ในแต่ละพื้นที่

          นายพิเชษฐ์ กล่าวอีกว่า สำหรับการจัดระเบียบรถจักรยานยนต์สาธารณะ ครั้งที่ 2 ในครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้ที่ประสงค์จะประกอบอาชีพขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างสามารถเข้าสู่ระบบขนส่งสาธารณะที่ถูกต้องตามกฎหมาย ดังนั้นคณะทำงานจัดระเบียบรถจักรยานยนต์สาธารณะ จึงกำหนดให้มีการเปิดรับลงทะเบียนผู้ขับรถจักรยานยนต์สาธารณะ ครั้งที่ 2  พร้อมเปิดให้ยื่นเอกสารหลักฐานได้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 มีนาคม 2562  ณ สถานีตำรวจที่วินตั้งอยู่

          ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงฯ กล่าวอีกว่า สำหรับหลักฐานที่ต้องนำมายื่น ประกอบด้วย สำเนาใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะที่ยังไม่สิ้นอายุ สำเนาใบคู่มือจดทะเบียนรถที่มีชื่อผู้ขับรถเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือผู้ครอบครองหรือหลักฐานการได้มาของรถที่มีชื่อผู้ขับรถเป็นผู้ซื้อหรือเช่าซื้อ ทั้งนี้ แต่ละโรงพักจะเริ่มตรวจสอบสิทธิและออกหนังสือรับรองการใช้รถจักรยานยนต์สาธารณะให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 มีนาคม 2562  โดยจะพิจารณาและตรวจสอบคุณสมบัติอย่างเคร่งครัด คำนึงถึงความเหมาะสม โดยเฉพาะการจัดตั้งวินใหม่ต้องไม่ทับซ้อนเส้นทางของวินเดิม สถานที่ตั้งวินไม่กีดขวางการจราจร และประชาชนยังมีความต้องการใช้บริการรถจักรยานยนต์สาธารณะโดยที่วินเดิมไม่สามารถให้บริการได้เพียงพอ ซึ่งต้องพิจารณาอย่างรอบด้านเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบและประชาชนได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง มีความสะดวก คล่องตัว เข้าถึงการเรียกใช้บริการมากยิ่งขึ้น

          ทั้งนี้ ผู้ที่ลงทะเบียนไว้ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จตามขั้นตอน และเมื่อได้รับหนังสือรับรองการใช้รถฉบับใหม่แล้ว ให้เร่งนำรถไปจดทะเบียนเป็นรถจักรยานยนต์สาธารณะ ณ สำนักงานขนส่งชลบุรี สาขาบางละมุง ที่รับผิดชอบพื้นที่ที่วินตั้งอยู่ภายในเดือนเมษายน 2562

Follow Us