ธอส.นราธิวาส ยืนยันพร้อมให้บริการ หลังปชช.แห่มานับพัน เข้าร่วม “โครงการบ้านล้านหลัง”

            ผู้สื่อข่าวรายงานเมื่อวันที่ 7 มี.ค.2562 ว่า ที่หน้า ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส) สาขานราธิวาส อ.เมือง จ.นราธิวาส ประชาชนที่จังหวัดนราธิวาส มาจองสิทธิ ร่วมโครงการบ้านล้านหลังเป็นจำนวนมาก ประชาชนที่เดินทางมาจองสิทธิ ร่วมโครงการบ้านล้านหลัง ได้เข้าแถว ยืนรอ และนั่งรอจำนวนมาก โดยมี นายวิชัย ศรอินทร์ ผู้จัดการอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)สาขานราธิวาส พร้อมด้วย พนักงานธนาคาร ให้การต้อนรับ

            ทั้งนี้ นายวิชัย ศรอินทร์ ผู้จัดการอาคารสงเคราะห์ (ธอส)สาขานราธิวาส เปิดเผยว่า โครงการบ้านล้านหลัง ในส่วนของธนาอาคารสงเคราะห์ (ธอส)สาขานราธิวาส มีประชาชนมาจองสิทธิ ตั้งแต่วันอาทิตย์ ที่ 23 ธันวาคม 2561 ถึงปัจจุบัน มี จำนวน 1,189 ราย ประชาชนที่มาจองสิทธิ ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มคนวัยทำงาน ประชาชนที่เริ่มต้นสร้างครอบครัวรวมถึงกลุ่มผู้สูงอายุ มีทั้งผู้ที่ประกอบอาชีพประจำ ประกอบอาชีพอิสระ มีประชาชนให้การตอบรับและสนใจเข้าร่วมโครงการบ้านล้านหลังเป็นจำนวนมาก ทางธนาคารมีความพร้อมเต็มร้อยในการให้บริการประชาชนในพื้นที่ หากประชาชนท่านใดสนใจเข้าร่วมโครงการ บ้านล้านหลัง สามรถมาติดต่อด้วยตัวเองที่ธนาคาร จนถึง วันที่28 มิถุนายน 2562 นี้ และขอให้สื่อมวลชน ทุกแขนงในพื้นที่ช่วยประชาสัมพันธ์อีกด้วย

                ด้าน นางสาวมูรณีย์ อาแซ อายุ 28 ปี มีอาชีพลูกจ้าง ได้กล่าวว่า รู้สึกดีใจที่จะได้มีบ้านเป็นของตนเอง ขอขอบคุณทางรัฐบาล ที่จัดทำโครงการ บ้านล้านหลัง ขึ้น และขอขอบคุณ ธนาคารอาคารสงเคราะห์จังหวัดนราธิวาส ที่ให้บริการดีเยี่ยม รู้สึกประทับใจมาก ในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขานราธิวาส

สำหรับโครงการบ้านล้านหลัง ดังกล่าว เป็นโครงการที่รัฐบาลให้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ปล่อยสินเชื่อเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง โดยมุ้งเน้นกลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่ไม่สามารถเข้าถึงสินเชื่อของธนาคารพานิชย์ กลุ่มคนวัยทำงานหรือคนที่เริ่มต้นสร้างครอบครัว รวมถึงกลุ่มผู้สูงอายุ โดยธนาคารได้เปิดให้ผู้จองสิทธิใน วันอาทิตย์ ที่ 23 ธันวาคม 2561 และเริ่มติดต่อยื่นคำขอกู้ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2562 แบ่งเป็น 2 ช่วง รอบแรกเดือนมกราคม-มีนาคม และ ช่วงที่สอง 1เมษายน ถึง 28 มิถุนายน 2562

            วัตถุประสงค์ในการกู้ (1) เพื่อซื้อที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด (2) เพื่อปลูกสร้างอาคาร หรือเพื่อซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคาร (3) เพื่อปลูกสร้างอาคารบนที่ดินของรัฐ (4) เพื่อซื้ออาคารหรือห้องชุดบนที่ดินของรัฐ (5) เพื่อซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่องเพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัย พร้อมกับวัตถุประสงค์ซื้อที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุดวงเงินให้กู้สูงสุดต่อรายต่อหลักประกันไม่เกิน 1,000,000 บาท (ราคาตามสัญญาจะซื้อจะขายและ/หรือค่าก่อสร้างอาคารไม่เกิน 1,000,000 บาท) ระยะเวลาผ่อน ระยะเวลาการกู้ ไม่น้อยกว่า 7 ปี และไม่เกิน 40 ปี อายุผู้กู้รวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี

            เอกสารทีใช้มีดังต่อไปนี้ บัตรประจำตัวประชาชน / บัตรข้าราชการ สำเนาทะเบียนสมรส / ใบหย่า / ใบมรณะบัตร สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนคู่สมรส (ถ้ามี) เอกสารทางการเงิน กรณีที่เป็นพนักงานประจำ เอกสารที่ใช้มี ใบรับรองเงินเดือน / หนังสือผ่านสิทธิสวัสดิการ สลิปเงินเดือนหรือหลักฐานการ รับเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน (กรณีอาชีพประจำ)

           กรณีเป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ ใช้เอกสารมี สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 12 เดือน/หลักฐานแสดงฐานะการเงินอื่นๆ (พร้อมเอกสารฉบับจริง) สำเนาทะเบียนการค้า/ทะเบียนบริษัท/ห้างหุ้นส่วน หลักฐานการเสียภาษีเงินได้ รูปถ่ายกิจการ สำเนาใบประกอบวิชาชีพ เอกสารหลักประกัน สำเนาสัญญากู้เงิน และ สำเนาสัญญาจำนองกับสถาบันการเงินเดิม (กรณีไถ่ถอนจำนอง) ใบเสร็จการผ่อนชำระหรือบัญชีหมุนเวียนย้อนหลัง 1 หรือ 2 ปี (กรณีไถ่ถอน) หลักฐานการเป็นเจ้าของอาคาร สำเนาหนังสือสัญญาขายที่ดินฉบับกรมที่ดิน สำเนาโฉนดที่ดิน/นส.3ก /หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด/อช.2 ทุกหน้า ใบอนุญาตปลูกสร้าง / ต่อเติม แบบแปลน ใบประมาณการปลูกสร้าง / สัญญาว่าจ้างก่อสร้าง

รพี มามะ นราธิวาส   รายงาน   

Follow Us