เพื่อให้เข้าใจตรงกัน! กกต.หนองปรือ จัดอบรมกรรมการ/เจ้าหน้าที่ รับมือเลือกตั้งล่วงหน้า 17 มี.ค.นี้

           ชลบุรี (13 มี.ค.2562) ที่ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองหนองปรือ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่ 7 จัดการอบรมคณะกรรมการประจำที่เลือกตั้งกลางนอกเขตเลือกตั้ง  และอบรมคณะกรรมการนับคะแนนบัตรเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้ง และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย  สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์ เขต 7 ที่จะจัดการเลือกตั้งล่วงหน้าในวันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม นี้  เพื่อให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยเลือกตั้ง ได้รับความรู้ที่ถูกต้อง และมีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

              นอกจากนี้ เพื่อให้เจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง รับทราบแนวทางการปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  และเพื่อให้การเลือกตั้งล่วงหน้าครั้งนี้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เรียบร้อย และถูกต้อง   ซึ่งในการอบรม มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความคิดเห็น ปัญหาอุปสรรค ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่  เพื่อนำไปปรับใช้ในการแก้ปัญหาในสถานการณ์จริงที่เกิดขึ้นต่อไป

Follow Us